Close

31 maig, 2016

Acta Assemblea anterior (2015)

Acta Assemblea anual ordinària curs 2014-2015

A Vilanova i la Geltrú, el dia 17 de juny de 2015, a les 19 hores en única convocatòria, ha tingut lloc l’Assemblea Anual Ordinària de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, del curs 2014-2015, amb assistència de tots els components de la Junta Directiva,

S’obre la sessió amb el següent Ordre del dia:

1.- Obertura de l’acte i establiment del quòrum.

2.- Lectura i si escau, aprovació de les actes anteriors

3.- Presentació i si escau, aprovació de la memòria de les activitats del curs 2014-2015

4.- Presentació i si escau, aprovació de l’estat de comptes de l’any 2014, i nomenament de censors de comptes per l’exercici 2015

5.- Presentació de l’avanç del programa pel proper curs 2015-2016

6.- Presentació i si escau, aprovació del pressupost per a l’any 2015.

7.- Elecció i/o nomenament de vocals

8.- Precs i preguntes

Punt 1.- A l’inici de l’assemblea el quòrum és de 50 socis presents i 9 delegacions de vot. Al llarg de l’assemblea s’anirà actualitzant.

El president dóna la benvinguda als assistents agraint-los la seva presència i acte seguit els informa que a fi de que l’assemblea sigui més àgil i puguin repassar millor totes les actuacions que s’han fet al llarg del curs 2014-2015, se’ls ha entregat a l’entrada un dossier amb les fotocòpies de les dues últimes actes, la memòria del curs 2014-2015 i estat de comptes de l’any 2014, però que no i ha cap inconvenient en llegir les actes si així ho vol l’assemblea, la qual cosa l’assemblea opina que no és necessari, acte seguit s’inicia l’assemblea.

Punt 2 i Punt 3.– Pren la paraula la vicepresidenta Mercè Foradada i passa a explicar la memòria del curs 2014-2015. Explica que aquest curs hem tingut 12 altes i 23 baixes la qual cosa dóna un diferencial negatiu de 11 socis. També explica que han traspassat quatre companys: En Josep Ma. Lopez, la Ma. Neus Vives, la Carme Bonilla i la Isabel del Arco que havia sigut secretària d’aquesta Aula, per a tots ells demana un record.

Explica que aquest curs s’han desenvolupat 32 conferències que han estat impartides per professors universitaris o professionals.

S’han impartit tres Seminaris però que han tingut molt poca audiència (una mitja de nou persones)i fa una reflexió sobre el fet que ens agradaria que fossin més els alumnes inscrits.

Referent a l’ Espai Literari, aquest any hi ha hagut dues novetats: una és que s’han establert dos premis, un pels socis i un altre per als participants no socis, per evitar que ens passi com a altres vegades que s’emportin el premi participants que no son socis de l’Aula. L’altre novetat és que s’ha imprès un fulletó amb els relats dels guanyadors a fi de donar més ressò a aquest premi.

Explica les diferents activitats que s’han realitzat al llarg del Curs com: el Taller de lectura a càrrec de la Dolors Juan i amb una assistència de 12 inscrits. En aquest taller comenten i analitzen llibres que prèviament han concretat.

Les classes d’Iniciació a la Informàtica a càrrec de la Conxita Garcia.

Els dos cursos de Català (primer nivell i llengua i comunicació) que imparteix l’Antoni Colldeforns. Referent a les sortides culturals se’n fa una cada més amb una mitja de 30 i escaig assistents.

Com a sortida de final de curs aquest any hem visitat: Sevilla, Écija, Carmona i Còrdova un total de 43 persones.

Les caminades que es fan cada dilluns les coordina en Gonçal Guardiola i les passejades que es fan els dimecres les coordina la Dolors Font.

La Coral “La Veu de l’Aula”, segueix assajant els dijous i realitzant diverses actuacions a demanda d’algunes entitats, però també necessitaríen més cantaires. La Mercè encoratja als socis a apuntar-se a la Coral.

Pren la paraula el president i explica com han sigut les relacions amb les diverses entitats.

Que es va anar a l’assemblea d’AFOPA i que el nostre tresorer Ramon Borrell va ser anomenat censor de comptes d’aquesta entitat, que les relacions amb l’Ajuntament son molt bones, que el Consell Comarcal ens ajuda amb els Seminaris i nosaltres col·laborem amb ells amb la memòria oral. Que a la UPC de Barcelona ha hagut canvi de coordinador. Ara la coordinadora és la Bea Escribano que va assistir per Nadal al concert que ens va oferir la Coral.

Acte seguit es posen a votació les actes, les quals s’aproven amb 58 vots a favor i una abstenció.

Punt 4.- El tresorer Ramon Borrell va detallant concepte per concepte tot el moviment de caixa de l’any 2014 que els assistents poden anar comprovant mitjançant l’estat de comptes que se’ls ha donat a l’entrada. Aquesta liquidació de l’exercici 2014 ha estat aprovada per la junta directiva en l’última reunió.

Resumida, és la següent:

Saldo inicial a l’1 de gener 2014………………………………… 2.196,07 €

Entrades ………………………………………………………………….. 35.921,88 €

Sortides …………………………………………………………………… 42.537,71 €

Saldo actual ………………………………………………………….. 4.895,89 €

Pendent de pagament al 31 de desembre de 2014 …………. 570.- €

Saldo existent en Caixes i bancs …………………………………. 4.895,89 €

Saldo disponible per a l’any 2014 ………………………………. 4.325,89 €

Tot seguit demana si hi ha cap pregunta a fer sobre el que ha explicat com que no n’hi ha cap es passa a votació i s’aprova per unanimitat. Tot agraint als censors Francesca Prades i Humbert Novella la feina feta.

Punt 5.- Pren la paraula el president i explica que a part de les activitats pròpies del curs està previst la celebració del 25 aniversari de l’Aula. I voldria que aquesta celebració tingués una doble vesant: Una més interna donant protagonisme a les persones que havien iniciat l’Aula i un altre de més externa fent un paral·lelisme amb el que havia succeït a la Ciutat al llarg d’aquests 25 anys. I a tal fi contactar amb l’associació de periodistes del Garraf.

A l’inici de cada trimestre organitzar una taula rodona sobre l’evolució de la ciutat en els darrers vint-i-cinc anys.

Publicació d’un “llibre de memòria” de la història de l’Aula (amb la col·laboració tècnica de l’Ajuntament de Vilanova), amb les opinions dels socis (com ha evolucionat la Ciutat).

Publicació d’una memòria gràfica (DVD), recordant cada una de les activitats que s’han estat fent al llarg dels anys.

Fer una petita exposició fotogràfica.

Fomentar les relacions entre generacions. A tal fi contactar amb els directors dels Instituts, perquè ells ens proposin alguns alumnes que ens expliquin els seus treballs de recerca.

Consolidar les activitats conjuntes amb la UPC i poder comptar amb la presència d’algun membre de la més alta direcció de la UPC.

A proposta del responsable de la Coral Anton Mañé, instituir per Nadal el concert de la Coral més una representació poètica.

Confecció de diversos recordatoris ( punts de llibre, cava etiquetat..).

Concert de la Banda Municipal . Caldria pactar-ho amb la Regidoria de Cultura.

Fer una campanya activa de captació de nous socis.

Activar la pàgina Web.

Buscar patrocinadors pels Seminaris.

Punt 6.- El tresorer presenta i llegeix, concepte per concepte, el pressupost, que ja ha estat aprovat en reunió de la junta directiva i també s’ha entregat, a l’entrada a cada soci, i demana el consens dels presents. Tothom dóna la seva aprovació i s’aprova per unanimitat.

Aquest pressupost per l’any 2015 és de 37.720,00 euros.

Es demana als assistents dos voluntaris per fer de censors de comptes en el proper exercici. S’ofereixen: la Dolors Font i el Jordi Cortada. El president agraeix l’oferiment.

Es demana el quòrum als vocals encarregats que resulta ser de 52 assistents i 9 vots delegats, en total 61 votants.

Punt 7.- Eleccions. Aquest any s’han produït dues baixes en els càrrecs de vocals. La Dolors Font i el Manel Montoliu.

El Manel Montoliu diu que no te inconvenient en continuar fins fi d’any, en canvi la Dolors Font per motius personals ha de deixar el càrrec.

A la convocatòria que s’ha realitzat s’ha presentat com a vocal la sòcia Elisabet Margalet Riambau, posat a votació s’aprova per unanimitat el nomenament de l’Elisabet Margalet com a vocal.

A continuació pren la paraula el president i després de felicitar a l’Elisabet el seu nomenament, vol fer palesa del seu agraïment a la Dolors Font per tots els anys dedicats a l’Aula, sent lleial i treballadora en tot moment i sempre disposada a col·laborar en qualsevol tasca que si li hagi encomanat i havent posat tots els seus coneixements, treball i voluntat al servei de l’Aula.

Punt 8.- Precs i Preguntes.- La Montserrat Pujol proposa que es podria demanar en Joan Vives, per fer-nos una conferència o un Seminari.

En Pau Guasch proposa en Francesc Torralba.

L’Adolf Trenkle proposa fer propagada al projector per captar nous socis.

El president els agraeix l’interès pel bon funcionament de l’Aula i els comunica que s’estudiaran aquestes propostes en la propera reunió de Junta.

A continuació manifesta que vol agrair a les Institucions de la Ciutat la seva voluntat per col·laborar i especialment a la regidora de Cultura Mari Jo Riba perquè sempre ens ha ajudat en tot el que li hem demanat.

I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20,30 hores.

Maite Duran Biarnès Sixte Moral Reixach

Secretària President

Vilanova i la Geltrú, 6 de Juliol de 2015

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies